← from Blog

Classes Javascript và Vue.js

March 16, 2019 3 min read

Trước tôi đã giới thiệu cho các bạn về Component trong Vue.js. Bây giờ chúng ta thử tạo một component để tạo một User như sau:

<template>
<form>
 <input type="text" v-model="user.firstName"/>
 <input type="text" v-model="user.lastName"/>
 <input type="text" v-model="user.hobby"/>
 <span v-show="fullName">{{ fullName }}</span>
 <button @click.prevent="handlerAddNewUser">Add New User</button>
</form>
</template>

<script>
import UserService from '@services/user';

export default {
 name: 'Comment',
 data() {
  return {
   user: {
    fistName: '',
    lastName: '',
    hobby: '',
    created: 0
   }
  }
 },
 computed: {
  fullName() {
   return `${this.firstName} ${this.lastName}`
  }
 },
 methods: {
  async handlerAddNewUser() {
   await UserService.post('/add', {
    firstName: this.user.firstName,
    lastName: this.user.lastName,
    hobby: this.user.hobby,
    created: new Date().getTime()
   });

   // Reset form
   this.user.firstName = '';
   this.user.lastName = '';
   this.user.hobby = '';
  }
 }
}
</script>

Component viết kiểu này chúng ta rất hay thường dùng. Code trên vẫn chạy ổn.

Vấn đề ở đây chũng ta sẽ gặp phải là:

 • Component càng ngày càng phát triển, và có thể sẽ có thêm nhiều thuộc tính Comment nữa
 • Ở đây chúng ta lặp đi lặp lại this.user và có thể dẫn đến một số lỗi không mong muốn như dễ dàng bỏ qua một vài thuộc tính khi có nhiều đoạn code hơn.
 • Không thể tái sử dụng những hàm logic cho các component khác.

Classes JavaScript là một tính năng được giới thiệu trong ECMAScript 2015 (hay thường gọi là ES6). Và ở đây tôi sử dụng Classess của ES6 để khắc phục những vấn đề trên và sử dụng chung với Vue.js

Đầu tiên tôi sẽ khởi tạo một classes như sau:

class User() {
 constructor(user = {}) {
  this.firstName = user.firstName ? user.firstName : '';
  this.lastName = user.lastName ? user.lastName : '';
  this.hobby = user.hobby ? user.hobby : '';
  this.created = 0;
 }

 get fullName() {
  return `${this.firstName} ${this.lastName}`
 }

 createPayload() {
  return {
   firstName: this.firstName,
   lastName: this.lastName,
   hobby: this.hobby,
   created: new Date().getTime()
  }
 }
}

Giờ ta sẽ trở lại với Component ở trên

<template>
<form>
 <input type="text" v-model="user.firstName"/>
 <input type="text" v-model="user.lastName"/>
 <input type="text" v-model="user.hobby"/>
 <span v-show="user.name">{{ user.name }}</span>
 <button @click.prevent="handlerAddNewUser">Add New User</button>
</form>
</template>

<script>
import UserService from '@/services/user';
import User from '@/constructor/user';

export default {
 name: 'Comment',
 data() {
  return {
   user: new User()
  }
 },
 methods: {
  async handlerAddNewUser() {
   await UserService.post('/add', this.user.createPayload());

   // Reset form
   Object.assign(this.user, new User())
  }
 }
}
</script>

Ở đây ta thấy rằng:

 • Việc quản lý lỗi không mong muốn cho từng thuộc tính của User sẽ đơn giản hơn
 • Các thuộc tính computed sử dụng Component của Vue.js sẽ tự động có sẵn trong khởi tạo của User
 • Việc quản lý logic ở một nơi sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát và tái sử dụng

Ý kiến chuyên gia

Theo một số ý kiến chuyên gia thì không nên sử dụng ES6 Classes. Nhưng theo tôi trong trường hợp này việc sử dụng Classes trong Vue.js giúp cải thiện khả năng quản lý lỗi cũng như logic được tốt hơn.